สถิติส่งเสริมการลงทุน ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (2558-2564)

รายหมวดกิจการ
รายหมวดกิจการ

สถิติการส่งเสริมการลงทุน แยกตามหมวดกิจการ.

รายประเภทกิจการ
รายประเภทกิจการ

สถิติการส่งเสริมการลงทุน แยกตามประเภทกิจการ.

รายจังหวัด
รายจังหวัด

สถิติการส่งเสริมการลงทุน แยกตามจังหวัด.