สถิติการส่งเสริมการลงทุน แยกประเภทกิจการย่อย
เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ